Aktuality ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2 OK/SKD/2018

SKD Martin zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja
č. 2 OK/SKD/2018

v správe: Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 036 80 Martin

Slovenské komorné divadlo ( ďalej len „vyhlasovateľ" ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v platnom znení zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Predmetom nájmu je:

- časť nebytových priestorov o výmere 30 m2 (súčasť Divadelného štúdia, III. nadzemné podlažie, miestnosť č. 307), ktoré sa v nachádzajú v stavbe s. č.651, postavenej na pozemku p. č. KN-C 685/6, v k. ú. Martin, zapísanej na LV č. 1115.

Podmienky nájmu:

1. Účel nájmu: kancelársky priestor. Je to z dôvodu blízkosti zvukovej a svetelnej divadelnej réžie, čo si vyžaduje tiché prostredie. Prenajímateľ stanovuje podmienku - právo prenajímateľa určiť nájomcovi časovú výluku užívania predmetu nájmu nájomcovi tak, aby nebol narušený pravidelný chod prevádzky divadla.

2. Najnižšia ponuková cena (nájomné) za predmet priameho nájmu - je určená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z., a to najmenej v takej výške nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.
Najnižšie nájomné je vo výške: 80 € + DPH za 1m2/rok + úhrady za služby spojené s nájmom (energie).

3. Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú najskôr od 01.05.2018 na 3 roky. Pred uplynutím doby nájmu je možnosť rokovania s prenajímateľom o predĺžení doby nájmu najviac na 5 rokov celkovej doby nájmu v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov.

4. Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za predmet nájmu.

5. Lehota na doručenie ponúk záujemcov je do 03.04.2018 do 14:00 hod. Ponuku žiadame predložiť v podateľni Slovenského komorného divadla alebo doručiť poštou na adresu: Slovenské komorné divadlo, Divadelná 1, 036 80 Martin, aby bola zaevidovaná v podateľni vyhlasovateľa do 03.04.2018 do 14:00 hod.

6. Ponuka záujemcu podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, prípadne obchodný názov fyz. osoby podnikateľa, sídlo a IČO a u právnickej osoby obchodný názov, sídlo a IČO, zastúpenie, ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmu.

7. Ponuka musí byť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 2/OK/SKD/2018, NEOTVÁRAŤ".

8. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 26.03.2018 v čase od 09:00 hod. do 10:00 hod. (Iný termín možné dohodnúť telefonicky s Ing. Petrom Vangľom, č.t.: 0905 305 633.)

9. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

10. Každý záujemca je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Ing. Peter Vangeľ, správca budov, mail. adresa: vangel@divadlomartin.sk, č. tel.: 043/4224098, č. mobilu: 0905 305 633.
Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (najmä označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, úhradu za poskytované služby spojené s nájmom, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

12. Komisiu na vyhodnotenie ponúk zriaďuje Žilinský samosprávny kraj (najmenej trojčlennú) tak, že najmenej jeden člen je zástupcom Slovenského komorného divadla. S víťazom predloženej ponuky správca majetku so súhlasom predsedu Žilinského samosprávneho kraja môže uzatvoriť nájomnú zmluvu. Všetci záujemcovia, ktorí predložili svoje ponuky, budú o výsledku vyhodnotenia písomne informovaní.

V Martine, 19.2.2018doc. Mgr. art. František Výrostko, v. r.
riaditeľ

Súhlas zriaďovateľa:

V súlade s čl. 21 ods. 1.3. a čl. 22 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK predsedníčka ŽSK súhlasí so zverejnením vyššie uvedeného zámeru.

V Žiline, 21.2.2018

 

 


Ing. Erika Jurinová, v. r.
predsedníčka

 

 

 

 


03.12.2018 – 09:12

DARČEKOVÁ KARTA SKD MARTIN 2018/2019

Urobte radosť svojim blízkym a darujte im nezabudnuteľné divadelné zážitky.

Viac...
29.11.2018 – 10:11

JÁN KOŽUCH LAUREÁTOM CENY NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE

V piatok 23. novembra 2018 boli v Novej budove Slovenského národného divadla vyhlásení laureáti 23. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.

Viac...
02.11.2018 – 12:11

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIA Višňový sad 2.11. a Úklady a láska 3.11.

V piatok 2.11. je predstavenie Višňový sad zrušené, v sobotu 3.11. hráme namiesto pôvodne plánovaného predstavenia Úklady a láska inscenáciu Fóbie..

Viac...
22.10.2018 – 14:10

DECEMBROVÝ PROGRAM SKD MARTIN

Vstupenky na decembrové predstavenia si už teraz môžete rezervovať aj zakúpiť on-line.

Viac...
05.10.2018 – 08:10

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE v piatok 5. októbra

Predstavenie ÚKLADY A LÁSKA je v piatok 5. októbra o 18:30 pre chorobu ZRUŠENÉ.

Viac...
01.10.2018 – 11:10

NOVEMBROVÝ PROGRAM SKD MARTIN

Vstupenky na novembrové predstavenia si už teraz môžete rezervovať aj zakúpiť on-line.

Viac...
30.08.2018 – 16:08

Voľné pracovné miesta v SKD Martin

Slovenské komorné divadlo Martin hľadá do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: OSVETĽOVAČ

Viac...
21.08.2018 – 10:08

SEPTEMBROVÝ PROGRAM SKD MARTIN

Vstupenky na septembrové predstavenia si už môžete rezervovať aj zakúpiť on-line.

Viac...
23.06.2018 – 12:06

DOTYKY A SPOJENIA 2018 - SOBOTA

Vonkajšie predstavenia v sobotu 23.6. o 16:00 a 22:00 PRESÚVAME DO KINA STROJÁR

Viac...
13.06.2018 – 13:06

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE 13. júna

Dnes 13.6. predstavenie Fóbie je pre chorobu zrušené.

Viac...
28.05.2018 – 09:05

DOTYKY A SPOJENIA 2018 -PROGRAM

Vstupenky na predstavenia 14. ročníka festivalu DOTYKY A SPOJENIA si môžete objednať aj zakúpiť online na stránke www.dotykyaspojenia.sk

Viac...
22.05.2018 – 21:05

DOTYKY A SPOJENIA 2018 - predaj vstupeniek od stredy 23. mája

Nezmeškajte začiatok predaja lístkov na festival - začíname už v stredu 23. mája od 12:00 na www.dotykyaspojenia.sk.

Viac...
14.05.2018 – 15:05

30. talkshow: To ste nepočuli ešte - ZRUŠENÁ

Talkshow Mariana Lechana je v pondelok 14.5. zo zdravotných dôvodov zrušená.

Viac...
13.04.2018 – 08:04

PROGRAM SKD MARTIN - MÁJ 2018

Vstupenky na májové predstavenia si môžete rezervovať aj zakúpiť on-line.

Viac...
04.04.2018 – 20:04

Slovenské komorné divadlo dnes na Dvojke RTVS

Sledujte 4. marca o 22:30 reláciu Umenie venovanú tvorbe SKD Martin

Viac...
23.03.2018 – 12:03

Podporte SKD Martin prostredníctvom 2% z daní - TLAČIVO

Pomôžete pri tvorbe nových inscenácií a projektov Slovenského komorného divadla Martin

Viac...
14.03.2018 – 13:03

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE 16. marca

V piatok 16.3. je predstavenie 1+1=3 pre chorobu zrušené.

Viac...
05.03.2018 – 09:03

PROGRAM SKD MARTIN - APRÍL 2018

Vstupenky na aprílové predstavenia si môžete rezervovať aj zakúpiť on-line.

Viac...
03.03.2018 – 14:03

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE 3. marca

Dnes 3.3. predstavenie Hráči je pre chorobu zrušené .

Viac...
25.02.2018 – 10:02

Hráči na Dvojke RTVS

RTVS odvysiela v nedeľu 25.2. o 22:05 televízny záznam inscenácie SKD Martin HRÁČI.

Viac...
23.02.2018 – 10:02

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2 OK/SKD/2018

SKD Martin zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Viac...
21.02.2018 – 11:02

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIA 21., 22. a 23. februára

Pre chorobu sú tento týždeň zrušené predstavenia Portrét Doriana G., Úklady a láska a Hráči.

Viac...
05.02.2018 – 09:02

PROGRAM SKD MARTIN - MAREC 2018

Vstupenky na marcové predstavenia si môžete rezervovať aj zakúpiť on-line.

Viac...
04.01.2018 – 10:01

PROGRAM SKD MARTIN - FEBRUÁR 2018

Vstupenky na februárové predstavenia si môžete rezervovať aj zakúpiť on-line.

Viac...