Aktuality Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa

Úspech monografie o Jozefovi Cillerovi na Pražskom Quadriennale 2023

Monografia Dagmar Inštitorisovej s názvom Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa, ktorú vo vydavateľstve Culture Positive s. r. o. v spolupráci s Divadelnou fakultou VŠMU publikovali v roku 2019, bola na tohtoročnej svetovej výstave a súťaži Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostostoru zahrnutá do širšieho výberu na finálne ocenenie - do long listu súťaže Cena za nejlepší publikaci.

Medzinárodnej porote predsedala talianska scénografka a vedkyňa z Veľkej Británie Donatella Barbieri, držiteľka Ceny PQ za najlepšiu publikáciu v roku 2019, uzbecká interdisciplinárna umelkyňa Aziza Kadyri, ktorá sa venuje medzinárodnému dizajnu pre divadlo, performancie a film v Rusku, Číne, Veľkej Británii a Nemecku a kurátor programu Pavel Drábek.


Kurátor David Drábek o súťaži:
„Do long listu byla vybrána necelá 1/3 přihlášených publikací a zařazují se do něj ty, které vynikají originalitou, krásou formy nebo tím, že vypovídají o postupech, které se v oboru vymykají hlavnímu proudu. Long list se snaží uznat a ocenit rozmanitost mezinárodních scénografických postupů a zařadit je do ,hlavního prouduʼ scénografické literatury. Několik publikací z long listu je příkladných v nezištném nasazení svých autorů nebo editorů a jako takové mohou sloužit jako inspirace pro ostatní: uznání překážek, které bylo třeba překonat při vzniku publikace, a uznání vstřícných gest a projevů velkorysosti činí řadu vybraných prací výjimečnými."

Viac na: https://pq.cz/cz/vsechny-programove-sekce/pq-cena-za-nejlepsi-publikaci-kurator-pavel-drabek/

Súčasťou podmienok súťaže bolo zaslanie video upútavky o knihe, jej autormi sú:
Réžia: Martin Šulík
Kamera: Richard Krivda
Strih: Marek Šulík
Zvuk: Dušan Kozák
Animácie: Peter Košťal

Na Slovensku získala kniha tieto ocenenia:
2019 - Nominácia na Knihu Turca v kategórii odborná literatúra za vedeckú monografiu
2020 - Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied

Prof. Mgr. art. Jozef Ciller (1942, Trenčín, Slovenská republika) - absolvent Katedry scénografie VŠMU u prof. Ladislava Vychodila. Patrí medzi najúspešnejších a najoceňovanejších slovenských divadelných scénografov, i vo svetovom kontexte. Venuje sa aj kostýmovej tvorbe, televíznej a filmovej scénografii, architektúre, dizajnu či paradivadelným akciám, výstavám a eventom.
V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Katedre scénografie VŠMU. Žije v Martine, kde vyše 50 rokov pôsobil ako interný scénograf v Slovenskom komornom divadle.
J. Ciller získal napríklad tieto svetové ocenenia: Pražské Quadrienále: Zlatá medaila (1975, 1983), Strieborná medaila (1987); Trienále, Nový Sad: Zlatá medaila (1973) a Cena The Guardian Critics Choice, Edinburg, Veľká Británia (2001).


Prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. (1961, Martin, Slovenská republika) - absolventka Katedry estetiky, odbor teória kultúry FF UK v Bratislave. Má za sebou veľký rad monografií a editorstvo zborníkov, v ktorých využíva rôzne interpretačné koncepcie umenia. Najosobitnejšími sú monografie venované renomovaným osobnostiam slovenskej divadelnej kultúry s názvami Čítanie v mysli (konkrétneho divadelného tvorcu).
V súčasnosti pôsobí ako pedagogička na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre a vedie kurzy z oblasti teórie a dejín umenia, špecializuje sa na divadelné umenie. Žije v Bratislave.
Za svoje monografie získala viacero ocenení Literárneho fondu.

O monografii:
Monografia má dve časti. Prvá je obrazová a druhá textová. Obrazová pozostáva z výtvarných návrhov a divadelných fotografií, v ktorých sa predstavuje najvýznamnejšia tvorba J. Cillera tak doma ako aj v zahraničí. Osobitosťou koncepcie je, že anotácie k scénografiám sú zároveň ich filozofickým základom.
Textová časť monografie je výsledkom výskumu, v ktorom boli scénografické či iné práce Jozefa Cillera podrobené analýze z viacerých uhlov pohľadu. Napríklad klasické teatrologické metódy umožnili pozrieť sa na jeho tvorbu z textologického a poetologického hľadiska, interpretačné, semiotické (vrátane farebnosti) a sémantické interpretácie umožnili jej kontextuálne dekódovanie. Osobitým pohľadom je analýza spojitosti jeho scénografického myslenia s paradivadelnými projektami, hľadanie významových prepájaní exteriérových artefaktov s urbanistickými či architektonickými riešeniami zvolených priestorov a analýza jeho výstavných a iných vizuálnych konceptov z divadelného hľadiska.
K základným metódam výskumu patrili: rešerš archívnych materiálov, teatrologická analýza videozáznamov a ďalších archiválií divadelných inscenácií a vyhodnocovanie informácií získaných na základe heuristického výskumu poetologický rozbor celej tvorby J. Cillera, t. j. vrátane filmovej, televíznej, výstavníckej, pedagogickej a i. práce. Analýzy sa týkali aj odborných článkov, štúdií, rozhovorov a pod., ktoré vznikli v jeho autorstve či spoluautorstve. Práca zahŕňala výskum medzidruhových vzťahov medzi všetkými typmi skúmaných textov, komparáciu dosiahnutých výsledkov a ich systemizáciu. A samozrejme, súčasťou bola aj práca so súkromným archívom autorky monografie a publikovanie kritík, odborných článkov a štúdií, v ktorých sa zaoberala tvorbou Jozefa Cillera.
Každá kapitola je tematicky zameraná tak, aby prostredníctvom rôznych optík poukázala na hlavné znaky tvorby Jozefa Cillera v jeho divadelnej aj v inej umeleckej tvorbe.
Prvá kapitola s názvom Scénografia ako metafora v akcii sa zaoberá jeho teoretickým myslením o scénografii a divadelnom umení. Kapitola V pedagogických súvislostiach mapuje spôsob, akým uplatnil svoju predstavu o zmysle a funkcii scénografie a divadla vo vysokoškolskom vzdelávaní na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, či na iných úrovniach. Obe sú odrazovým mostíkom pre ďalšie časti, v ktorých sú prostredníctvom konkrétnych tém a na konkrétnych scénografiách analyzované jeho typické postupy.
Kapitola s názvom Scénografia ako akcia, event a fantázia sa v chronologickom slede a v niektorých podkapitolách aj prierezovým spôsobom venuje metódam, ktorými Jozef Ciller pracoval: princípom nepravidelnej dramaturgie brnianskeho Divadla Husa na provázku Brno, v domovskom martinskom Slovenskom komornom divadle Martin pracoval s kukátkovým divadelným priestorom a s tradičnými scénografickými prvkami. Vzhľadom na Cillerovu hlbokú prepojenosť s kultúrnym, umeleckým a spoločensko-politickým životom mesta Martin, v monografii sú dve podkapitoly viažuce sa k Martinu. Ďalšie podkapitoly sa zameriavajú na jeho tvorbu podľa základných druhov divadelného či dramatického umenia, avšak aj tu sa sledujú výrazové špecifiká jeho poetiky.
Nasledujúce tri kapitoly s názvami Čechov ako impresia a realizmus, Molière ako dynamizmus baroka a stoicizmus klasicizmu a Shakespeare ako prítomnosť renesancie sa zaoberajú prácami Jozefa Cillera prierezovo, z hľadiska využívania slohových postupov toho- ktorého obdobia. Tento prístup umožnil hlbšie sa analyticky pozrieť na spôsob jeho kontextuálneho výtvarného, architektonického či filozofického myslenia.
Vzhľadom na to, že zámerom monografie je predstaviť Jozefa Cillera aj ako občana, pedagóga a polyhistora, kapitola Scénografia ako postoj osvetľuje jeho tvorbu z hľadiska významných spoločensko-politických udalostí na Slovensku v rokoch 1968, 1989 a 1992.
Súčasťou monografie sú rôzne pramenné texty ako napríklad posudok inauguračnej práce od Věry Ptáčkovej, z ktorého sa možno dozvedieť o tom, ako je scénografická práca Jozefa Cillera hodnotená v medzinárodných súvislostiach. Je v nej aj rozhovor pre časopis Kritika&Kontext. Ciller v ňom hovorí o mnohých spoločenských, politických i divadelných udalostiach, ktoré ovplyvnili jeho profesionálny život. Záver patrí jeho rozlúčke s prof. Ladislavom Vychodilom. Každá z kapitol a podkapilom obsahuje veľké množstvo citátov z habilitačnej, inauguračnej, odborných či iných prác J. Cillera, v ktorých reflektuje vlastnú tvorbu.
Súčasťou monografie je DVD, ktoré obsahuje ukážky z tvorby J. Cillera (diplomová, habilitačná a inauguračná práca; scénografie pre paradivadelné aktivity; ukážky z televíznych vystúpení, fotografie bábkových a amatérskych scénografií atď.), kompletné súpisy (divadelných, filmových, televíznych a iných diel J. Cillera a prác o J. Cillerovi).
Monografia vznikla ako súčasť individuálneho projektu Čítanie v mysli divadelného tvorcu, v ktorom sa zaoberám poetikou a estetikou tvorby významných osobností slovenského divadla 70. a 80. rokov 20. storočia a súčasnosti z hľadiska základných divadelných profesií. V projekte doteraz vznikla monografia Čítanie v mysli dramatika (Karola Horáka) (Bratislava : Tatran, 2006), a kolektívna monografia Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša) (Bratislava : UNIMA, VŠMU, 2016).
Základným zámerom projektu je zmapovanie tvorby a autorskej poetiky vybraných divadelných osobností z hľadiska autorského myslenia a poetiky.

INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa. Culture Positive s.r.o. Bratislava v spolupráci s VŠMU Bratislava. 304 s. ISBN 978-80-971430-6-0.

Jozef Ciller - kniha 
Jozef Ciller - autorka knihy 


12.06.2024 – 12:06

HUS, GAJDOŠ, ŽENA A ČERT

Dňa 20. júna 2024 o 19:00 h sa v divadelnom klube BREPT uskutoční prvý koncert III. ročníka projektu Dva národy – jeden Dom, ktorý pozostáva z troch komorných koncertných večerov.

Viac o aktualite HUS, GAJDOŠ, ŽENA A ČERT
11.06.2024 – 11:06

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE – 18.6.2024

Milí diváci, ospravedlňujeme sa, ale boli sme nútení pristúpiť k nevyhnutným zmenám v najbližšom programe.

Viac o aktualite ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE – 18.6.2024
30.05.2024 – 14:05

Kolesá / The Wheels – SKD Martin uvedie tretí titul sezóny

V piatok (31. 5.) a v sobotu (1. 6.) uvádzame premiéru inscenácie Kolesá / The Wheels autora Petra Lomnického.

Viac o aktualite Kolesá / The Wheels – SKD Martin uvedie tretí titul sezóny
15.05.2024 – 07:05

Cirkus SKD - 11. 6. 2024

Hosťami talkshow v rámci Cirkusu SKD budú Marta Sládečková a Matej Landl.

Viac o aktualite Cirkus SKD - 11. 6. 2024
01.05.2024 – 14:05

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE – 2.5.2024

Milí diváci, ospravedlňujeme sa, ale boli sme nútení pristúpiť k nevyhnutným zmenám v najbližšom programe.

Viac o aktualite ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE – 2.5.2024
24.04.2024 – 15:04

FESTIVAL DOTYKY A SPOJENIA PREDSTAVUJE SVOJICH PATRÓNOV A VÝBEROVÝ PROGRAM

Festival Dotyky a spojenia je najväčšia prehliadka najnovšej tvorby profesionálnych zriaďovaných aj nezriaďovaných divadiel, ktoré pôsobia na Slovensku.

Viac o aktualite FESTIVAL DOTYKY A SPOJENIA PREDSTAVUJE SVOJICH PATRÓNOV A VÝBEROVÝ PROGRAM
18.04.2024 – 09:04

Doskami ocenená HEKUBA prichádza do Divadla Nová scéna!

Inscenácia HEKUBA otvára festival Nová dráma.

Viac o aktualite Doskami ocenená HEKUBA prichádza do Divadla Nová scéna!
10.04.2024 – 08:04

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE – 17.4.2024

Milí diváci, ospravedlňujeme sa, ale boli sme nútení pristúpiť k nevyhnutným zmenám v najbližšom programe.

Viac o aktualite ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE – 17.4.2024
27.03.2024 – 08:03

Posolstvo k Svetovému dňu divadla - 27. marec 2024

Prinášame vám posolstvo k tohtoročnému Svetovému dňu divadla, ktoré šíri Medzinárodný divadelný inštitút (ITI).

Viac o aktualite Posolstvo k Svetovému dňu divadla - 27. marec 2024