Dokumenty SKD 

Žilinský samosprávny kraj  na zabezpečenie uplatňovania a jednotného výkladu zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa  dopĺňa  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vydal Metodický pokyn predsedu ŽSK č. 2/2010  k povinnému zverejňovaniu objednávok, faktúr a zmlúv.

Slovenské komorné divadlo Martin sa riadi týmto pokynom a od 1.1.2011 zverejňuje na svojej webovej stránke objednávky, faktúry a zmluvy.

Zoznam zverejnených dokumentov - objednávky
Zoznam zverejnených dokumentov - faktúry