FONDY

Európska únia

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projektu: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb SKD Martin v súvislosti s pandemickou situáciou
Prijímateľ: Slovenské komorné divadlo Martin  
Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75
Kód projektu: 302071BNL3
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, okres Martin, obec Martin
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 7 - REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Celkové oprávnené výdavky projektu: 209 412,54 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 198 941,91 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 198 941,91 EUR

Stručný popis projektu:

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť v Slovenskom komornom divadle Martin vhodné podmienky na poskytovanie kultúrnych služieb v novom prostredí v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Predložený projekt má dva špecifické ciele:

Projekt má dve hlavné aktivity.

Popis jednotlivých hlavných aktivít projektu:

Aktivita 1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

Na zvýšenie kvality poskytovaných služieb je potrebné obstarať nové vybavenie na zvýšenie kvality predstavení – v rámci projektu obstaráme: scénické osvetlenie,  video stream a zvukovú techniku.

Aktivita 2: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

Aktivita súvisí so zvýšením hygienických štandardov pre zamestnancov a návštevníkov  divadla. Na zlepšenie úrovne hygienických štandardov v rámci projektu obstaráme: bezdotykové dávkovače dezinfekcie, mobilné germicídne žiariče, sušičku bielizne s programom pre alergikov a profesionálny tepovač.

Výsledok projektu:

Výsledkom projektu bude modernizované divadlo vybavené novou technológiou, pomocou ktorej sa zabezpečí zvýšenie kvality predstavení, získavanie a udržanie stálych divákov, realizáciu online aktivít v prípade lockdownu. Prostredie divadla bude hygienickejšie vďaka dezinfekčným opatreniam – obstaraním potrebného vybavenia.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).