Dokumenty SKD

Žilinský samosprávny kraj na zabezpečenie uplatňovania a jednotného výkladu zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vydal Metodický pokyn predsedu ŽSK č. 2/2010 k povinnému zverejňovaniu objednávok, faktúr a zmlúv.

Slovenské komorné divadlo Martin sa riadi týmto pokynom a od 1.1.2011 zverejňuje na svojej webovej stránke objednávky, faktúry a zmluvy.

Zoznam zverejnených dokumentov

objednávky faktúry a zmluvy